MODEL ABSOLWENTA

 

MOTTO SZKOŁY: ŚWIADOMOŚĆ + SZACUNEK + KREATYWNOŚĆ
 
Absolwent naszej szkoły powinien być człowiekiem świadomym, kreatywnym, szanującym siebie i innych. Szkoła pomaga uczniom rozwijać te cechy w różnych obszarach życia, z których najważniejsze to wykształcenie, rozwijanie osobowości oraz otwarcie na świat.
 
WYKSZTAŁCENIE
 
 
poszukiwanie wiedzy, świadomość swoich umiejętności oraz możliwości,;
umiejętność planowania i organizacji nauki - odpowiedzialność za proces uczenia się;
umiejętność formułowania argumentów i wyciągania wniosków z dyskusji;
dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych;
przestrzeganie kultury języka polskiego;
posługiwanie się nowoczesnymi technologiami;
znajomość języków obcych.
 
 
ROZWÓJ OSOBOWOŚCI
 
 
samodzielność w działaniu, podejmowaniu właściwych decyzji;
odpowiedzialność za własne wybory;
kreatywność i zaradność w trudnych sytuacjach;
kultura osobista;
pracowitość, solidność;
przyzwoitość, rzetelność;
asertywność;
przestrzeganie ustalonych zasad;
zaangażowanie w podejmowane działania;
przygotowanie do wystąpień publicznych, umiejętność autoprezentacji;
docenianie i rozwijanie aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia.
 
 
OTWARCIE NA ŚWIAT
 
 
otwartość na wiedzę, nowe doświadczenia, kontakty i współpracę z ludźmi,
szacunek do innych ludzi, ich pracy, odmienności i rozumienie potrzeb bliźnich;
umiejętność stawiania czoła „złym wpływom”,
świadomość przynależności narodowej, wykształcona postawa patriotyczna

Feedback